Base Metals

Chrome
Chemical symbol CR. An alloying element that is the essential raw material for conferring corrosion resistance in stainless steel. A film that naturally forms on the surface of chromium-bearing stainless steel self-repairs in the presence of oxygen if the steel is damaged mechanically or chemically; thus, preventing corrosion.

Kimyasal sembol CR. Paslanmaz çelikte korozyon direnci sağlamak için temel hammadde olan alaşım elementi. Çelik mekanik olarak veya kimyasal olarak hasar görürse, oksijenin bulunduğu ortamda krom taşıyan paslanmaz çeliklerin kendi kendine onarımı yüzeyinde doğal olarak oluşan bir film; Böylece korozyonu önler.

Copper
Chemical symbol Cu. A characteristically reddish metal of bright luster; highly malleable and ductile; high heat conductivity; an excellent conductor of electricity and is celebrated for its corrosion resistance. Copper is believed to have been discovered around 8,000 B.C. near the site of a village in the valleys of the Tigris and Euphrates rivers in what is now Iraq. Deposits in Egypt were worked as early as 5,000 B.C. The word copper is derived from “Cyprus,” and substantial quantities of the metal were mined on that Mediterranean island. Used in the pure state or alloyed by other elements to make brasses and bronzes consumed in building construction, electric and electronic products, industrial machinery, transportation equipment, and numerous consumer and general products. Copper also is alloy with other metals as nickel (creating cupro-nickel) and beryllium.

Kimyasal sembolü Cu. Parlak bir parlaklığa sahip karakteristik kırmızımsı bir metal; çok esnek ve sünek; yüksek termal iletkenlik; Elektrikiniz mükemmel iletkenlik ve korozyon direnci ile kutlanır. Bakırın 8.000 M.Ö civarında keşfedildiğine inanılıyor. Şimdi Irak’ta Dicle ve Fırat nehirlerinin vadilerinde bir köy yakınında. Mısır’daki depozitolar 5.000 M.Ö Bakır kelime “Kıbrıs” dan türetilmiştir ve bu Akdeniz’de büyük miktarlarda metal çıkarılmıştır. Saf durumlarda veya bina elemanlarında, elektrikli ve elektronik ürünlerinde, endüstriyel makinelerde, nakliye ekipmanlarında ve çok çeşitli tüketici ve genel ürünler üretmek için kullanılan diğer elemanlarda kullanılan pirinç ve bronzlarla alaşımlıdır. Bakır ayrıca nikel (bakır-nikel) ve berilyum gibi diğer metallerle de alaşımlıdır.

Aluminum

Chemical symbol Al. Silvery white metal; ductile with tensile strength and malleable; resistant to corrosion, but can be attacked by acids and alkalis; good conductor of electricity. Lightweight, strong metal produced from alumina, which is processed from bauxite ore. Commercial use is only 100 years old, yet the metal is second only to steel in tonnage consumed annually. Used extensively in articles requiring lightness, corrosion resistance, or electrical conductivity. Metal is used to make transportation, packaging, building, electrical, and consumer durable products.

Kimyasal sembol Al. Simli beyaz metal; çekme mukavemeti, yumuşak ve dövülebilir; paslanma ve aşınmaya dayanıklı, sitler ve alkaliler tarafından fazla etkilenmez; elektrik iletkeni. Boksit cevherinden işlenen ve üretilen alüminyumdan hafif ve güçlü metaldir. Ticari kullanım sadece 100 yaşındadır, Bu metal sadece yılda tüketilen tonajda ikinci sıradadır. Hafifliği, korozyon direncini veya elektriksel iletkenliği gerektiren eşyalarda yaygın olarak kullanılır. Metal nakliye, paketleme, inşaat, elektrik ve dayanıklı tüketim ürünleri yapmak için kullanılır.

Iron
A magnetic, silver-white metal of high tensile strength, ductility and malleability. Principal commercial forms are steel, cast iron, or wrought iron.
Yüksek gerilme direnci, yumuşaklık, süneklik ve eğilebilirlik özelliklerine sahip manyetik, gümüş-beyaz bir metaldir. Başlıca ticari formları çelik, dökme demir veya dövme demirdir.
Lead
Chemical symbol Pb. Very soft, bluish-white metal; highly malleable and ductile; poor conductor of electricity, but good noise-dampening material; resistant to corrosion and radiation. Obtained from galena ore. Major end use is storage batteries, which accounts for 60% of world lead consumption. Also used ammunition, but has declining use in paints, plumbing equipment, and cable coverings because of its toxicity. Metal also used to dampen noise, in containers for corrosive liquids, and as radiation shields for x-rays and nuclear reactors.
Kimyasal sembol Pb. Çok yumuşak, mavimsi beyaz metal; oldukça esnektir ve yumuşak; elektriğin zayıf iletkeni, ancak iyi bir gürültü azaltıcı malzeme; paslanma, aşınmaya ve radyasyona dayanıklıdır. Kükürtlü kurşun cevherinden elde edilir. Uzun süre kullanımlı, dünya tüketiminin% 60’ını oluşturan depolama pilleridir. Ayrıca mühimmattada kullanıyor, ancak zehirlilik nedeniyle boyada, sıhhi tesisat ekipmanında ve kablo kaplamalarında kullanım azaldı. Bu metal ayrıca gürültüyü yok etmek veya azaltma için, aşıdırıcı ve yıpratıcı sıvılar için bu kaplarda ve x-ışınları ve nükleer reaktörler için radyasyon kalkanı olarak kullanılır.

Zinc
Chemical symbol Zn. Bluish-white, lustrous metal derived from ores that also contain lead, silver, copper, germanium, and cadmium. Essential nutrient element in soils and animals. Pure metal is malleable and ductile even at ordinary temperature. It can be electro-deposited, and is used primarily as a galvanized protective coating for steel (especially steel destined for use in construction, transportation, and electrical equipment). Its most important alloys are brass and bronze. Of great importance in die casting, although new ZA (zinc-aluminum) alloy is becoming a major force in die-casting. Compounds and dusts used by agricultural, chemical, paint, and rubber industries.
Kimyasal sembol Zn. Kurşun, gümüş, bakır, germanyum ve kadmiyum içeren cevherlerden elde edilen mavimsi beyaz, parlak metaldir. Toprak ve hayvanlarda temel besin elementi. Saf metal sıradan sıcaklıklarda bile yumuşak ve sünektir. Elektro-biriktirilebilir ve esas olarak çelik için galvaniz koruyucu bir kaplama olarak kullanılır (özellikle inşaat, nakliye ve elektrikli ekipmanlarda ve çelik kullanılr). En önemli alaşımları pirinç ve bronzdur. Yeni ZA (çinko-alüminyum) alaşımı, kalıp dökümünde önemli bir güç haline gelmesine rağmen, kalıp dökümünde büyük öneme sahiptir. Bu bileşikler ve tozlar Tarımsal, kimyasal, boya ve kauçuk endüstrileri tarafından kullanılmaktadır

Tin
Chemical symbol Sn. Soft, silvery-white metal with high malleability and ductility, but little tensile strength. One of the earliest metals known; because of its hardening effects on copper, used to make bronze for fabrication of construction and hunting tools and war weapons as early as 3500 B.C. With a melting point of 449-degrees F and a boiling point of 4384-degrees F, tin has the longest molten-state range of any common metal; thus, its principal use as a steel coating and constituent in alloys to make bronze, pewter, die-casting alloys, and specialty titanium alloys. Used in biocides to control insect infestation, and in solders for joining pipes or electrical conductors.
Kimyasal sembol Sn. Yumuşak, simli-beyaz metal, yüksek işlenebilirlik yumuşaklık, ancak küçük gerilme direnci. Bilinen en eski metallerden biridir; Bakır üzerindeki sertleştirici etkileri nedeniyle, 3500 MÖ yıllarından bu tarafa kullanımına başlanan bu Metal inşaat ve av araçları ve savaş silahları için kullanmaktadır. Erime noktası 449 derece F ve 4384 derece F kaynama noktası ile, kalay, herhangi bir ortak metalin en uzun erimiş haldeki aralığına sahiptir; Bu nedenle, bir çelik kaplama olarak ana kullanım olarak ve bronz, kalay, kalıp döküm alaşımları ve özel titanyum alaşımları yapmak için alaşım bileşeni olarak kullanılır. Böcek istilasını kontrol etmek için biyositlerde ve boruları veya elektrik iletkenlerini birleştirmek için kullanılan lehimlerde kullanılır.
Nickel
Chemical symbol Ni. Hard, silvery-white metal known primarily as alloy to improve strength and corrosion resistance of other metals, notably steel. Metal is slightly magnetic metal, of medium hardness and high degree of ductility and malleability, with high resistance to chemical and atmospheric corrosion. Pure nickel is used in galvanic plating, where objects must be coated with nickel before they can be plated with chrome. When used as an alloying agent, it is of great importance in iron-based alloys in stainless steels and in copper-based alloys such as cupro-nickel as well as in nickel-based alloys such as Monel. (About 65% of all nickel is used in the making of stainless steel.)

Kimyasal sembol Ni. Özellikle çelik olmak üzere diğer metallerin direnç, dayanıklılık ve aşınma ve paslanma direncini geliştirmek için esas olarak alaşım olarak bilinen sert, gümüşi beyaz metaldir. Metal, kimyasal ve atmosferik aşınma ve paslanmaya karşı yüksek dirençli olmasını sağlar, orta sertlikte ve yüksek süneklik derecesinde ve eğilebilirlikte hafif manyetik metaldir. Saf nikel galvanik kaplamada kullanılır, burada kromla kaplanmadan önce nesneler nikel ile kaplanmalıdır. Alaşımlama maddesi olarak kullanıldığında, paslanmaz çeliklerde ve bakır-nikel gibi bakır bazlı alaşımlarda ve Monel gibi nikel bazlı alaşımlarda demir bazlı alaşımlarda büyük önem taşır. (Tüm nikelin yaklaşık% 65’i paslanmaz çelik yapımında kullanılır.)